Slide 3
Rekrutacja trwa!

Nie zwlekaj, umów się na rozmowę 🙂

Slide 1
Przyjdź do nas

Opowiedz nam o sobie, my opowiemy Ci o szkole

Slide 2
Edukacja to wspaniała przygoda!

Wyrusz z nami w tę niesamowitą podróż!

previous arrow
next arrow

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Od początku swojego istnienia w centrum stawia potencjał każdego dziecka z osobna i dopasowany do niego proces nauczania. Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Poznaniu skupia społeczność chrześcijan z różnych kościołów i wspólnot z Poznania i okolic. Jest to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. W naszych placówkach:

– tworzymy bezpieczne środowisko, w którym dzieci rozwijają się w atmosferze troski, szacunku, zachęty i wzajemnego zaufania,
kameralne klasy zapewniają indywidualną relację nauczycieli z dziećmi,
– dbamy o najwyższy poziom edukacji,
– wykorzystujemy dobre praktyki zaczerpnięte ze szkół partnerskich, m.in. z Wielkiej Brytanii, Czech i Australii,
– pomagamy uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu talentów,
– otaczamy wsparciem całą Rodzinę,
– wierzymy w wychowanie – stawiamy dzieciom granice, uczymy szacunku do siebie i do innych, rozwijamy pasje dbając o fundament wartości chrześcijańskich,
– mamy autentyczną radość z naszej pracy, traktujemy ją jako powołanie,

– nie jesteśmy szkołą religijną, ale jesteśmy szkołą wielowyznaniową – uczęszczają do nas dzieci z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z kościołów ewangelicznych (protestanckich) – budujemy wyłącznie na treściach wspólnych dla Chrześcijan
-oferujemy szereg zajęć dodatkowych tj. szkoła sztuki, zajęcia w pracowni ceramicznej zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne, zajęcia na basenie, klub szachowy                                                                                                                      -możliwość uczestnictwa w licznych kołach zainteresowań: kółko języka angielskiego, kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko informatyczne, kółko teatralne

Organem prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które prowadzi również Chrześcijańskie Liceum im. Króla Dawida oraz Niepubliczne Przedszkole Dawid. Stowarzyszenie wspiera również inne inicjatywy edukacyjne, w tym też misję w Ugandzie (www.wse.org.pl).

Wizja i misja

Wierzymy, że każde dziecko jest niepowtarzalne, obdarowane wyjątkowymi talentami. Pragniemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania rozwijało się w pełni w każdym z obszarów edukacyjnych, wychowawczych i osobowościowych. Wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności, by odniosło sukces i zrealizowało wytyczone cele. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracy nad obszarami potrzebującymi zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju dziecka. Nasze hasła przewodnie to “Mądrość. Relacje. Doskonałość”, a cel to uczenie nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Edukacja

Zindywidualizowany proces nauczania: klasy do 20 uczniów. 5 godzin języka angielskiego: 3 godziny podstawy, 2 godziny konwersacji czyli praktycznej nauki języka opartej na dialogu bez oceniania. Szkoły partnerskie:
The King’s School (Wielka Brytania) – placówka, z którą współpracujemy od 2013 r., czego owocem jest m.in. projekt pt. “Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem i wysoka jakość dydaktyki – trzy główne obszary rozwoju w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu” finansowany przez Program “Erasmus+”, w ramach którego odbywają się wyjazdy kadry.
Pacific Hills Christian School (Australia) – szkoła, której kadra regularnie odwiedza nasze placówki i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, inspirując nauczycieli przedszkola i szkół im. Króla Dawida.
Krestanska zakladni skola a materska skola J.A. Komenskeho (Republika Czeska) – partner w wymianie dobrych praktyk w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym. Szeroka oferta zajęć dodatkowych: rozwój uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć fakultatywnych i kółek przedmiotowych.

Nowatorski sposób edukacji: prognozowane oceny są ustalane na początku roku szkolnego jako cel ucznia, a cały zindywidualizowany proces nauczania jest dostosowany do ich osiągnięcia. Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach: dodatkowe zajęcia naukowe sprawiają, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

Wychowanie

Ścisła współpraca wychowawców z rodzicami: jesteśmy przedłużonym ramieniem rodziców w procesie wychowania, dzięki czemu dzieci wzrastają w poczuciu zrozumienia i jedności.
Nowatorski system wychowawczy: stosujemy autorski system oceniania, który w procesie wychowania pomaga w kształtowaniu charakterów i postaw (Tygodniowa Karta Ucznia).
Nauczyciele z pasją i wartościami: zatrudniamy osoby, które w sercu mają pasję do nauczania, kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, angażują się w proces nie tylko edukacyjny, ale i wychowawczy.
Domowa i przyjazna atmosfera: stworzyliśmy bezpieczne miejsce, przystosowane do tego, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby dzieci, gdzie nauczyciel jest tutorem oprowadzającym po świecie wiedzy, gotowym do indywidualnego zaangażowania w proces rozwoju każdego ucznia.

Projekty

Tytuł projektu:

„Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów”

Czas trwania projektu:

01.06.2018-31.05.2021

Przyznane dofinansowanie:

59 254,00 EUR

Opis projektu:

Projekt „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów” miał następujące cele:

1) podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) poszerzenie kompetencji kadry w zakresie nauczania komunikacji w języku polskim uczniów początkowo niepolskojęzycznych,
3) poszerzenie kompetencji kadry w zakresie coachingu, aby wspierać uczniów przez pogłębiony mentoring i rozwijać różnorodne kompetencje interpersonalne
4) wzmocnienie współpracy międzynarodowej i europejskiego wymiaru placówki.

Wszystkie wymienione cele zostały osiągnięte.

W ramach projektu zrealizowano:

– 20 mobilności na szkolenie „Mentoring as a tool for individualized work with students and support in the school development” odbywające się w Budapeszcie na Węgrzech
– 12 mobilności na szkolenie „Mentoring as a tool for individualized work with pupils of special needs” w Harrachovie w Republice Czeskiej
– 2 mobilności na działanie job shadowing w szkole podstawowej Lemin koulukeskus w Lemi w Finlandii
– 6 mobilności on-line – działanie job shawoding w szkole The King’s School w Eastleigh w Wielkiej Brytanii.

Ze względu na pandemię COVID-19 odwołano 2 mobilności na działanie job shadowing w Hiszpanii i 2 mobilności na działanie teaching assignment w Wielkiej Brytanii.

Do najważniejszych rezultatów projektu zaliczamy:

  1. Wprowadzenie w kl. 1-3 innowacyjnego programu edukacyjnego kształtującego postawy serc na podstawie treści Biblii. Elementy programu były realizowane w codziennej pracy z uczniami (zajęcia Rozważania Słowa Bożego, działania wychowawcze oparte o wartości chrześcijańskie, budowanie treści programowych wokół prawdy wynikającej z Biblii – tzw. Koncepcja serca).
  2. Wprowadzenie w kl. 4-8 nowych metod aktywizujących uczniów do samodzielnej bądź grupowej pracy i nauki. Zmieniliśmy model nauczania: uczniowie są przez nas bardziej zaangażowani w pracę na lekcji – nauczyciele mniej rzeczy robią wykładowo, a więcej warsztatowo/w pracy w grupach/pytając uczniów o ich zdanie; opinię; interpretację; nauczyciele częściej zmieniają formę/układ w klasie, rozstaw ławek, formę pracy (grupy, pary, burza mózgów, uczenie się uczniów od siebie nawzajem), zachęcamy uczniów do zadawania pytań, zwracamy większą uwagę na to, żeby obniżać uczniom poziom stresu, uczyć ich jak się uczyć i jak radzić sobie ze stresem.
  3. Wprowadzenie w kl. 7-8 programu wsparcia uczniów w wyborze szkoły. Co miesiąc odbywały się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiadali o swojej ścieżce kariery, sukcesach, porażkach i tym, co miało wpływ na ich decyzje. Kandydaci zostali wybrani na bazie wyników wcześniej stworzonej ankiety wypełnionej przez uczniów. Projekt spotkań został na stałe wpisany w działania szkolne.
  4. Kompetencje mentorskie kadry zostały z bardzo dobrym efektem wykorzystane przez nauczycieli i pracowników zespołu ds. PPP do wspierania uczniów w okresie pandemii i nauczania zdalnego.
  5. Powołanie Rady ewaluacyjno-strategicznej ds. współpracy z uczniami SPE (RES-SPE). RES-SPE opracowała „REGULAMIN WSPÓŁPRACY Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Króla Dawida z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Mapę naboru”, autorski projekt „Różnorodność jest cenna” spełniający kryteria innowacji pedagogicznej. Wprowadzono również następujące rozwiązania:

– u niektórych uczniów ze SPE wykorzystujemy słuchawki wytłumiające; częściej włączamy ucznia w pracę w małych grupach (nauczyciel wspomagający towarzyszy, ale nie pracuje cały czas 1:1),
– kładziemy coraz większy nacisk na samodzielność ucznia ze SPE i jego/jej odpowiedzialność za proces uczenia się,
– w ramach współpracy zespołu psychologów i grona pedagogicznego opracowujemy indywidualne programy pracy, w których określamy, które zajęcia uczeń ma realizować z grupą, a które w trybie indywidualnym,
– wprowadziliśmy spotkania trójstronne wychowawca + uczeń + rodzice (na przemian z zebraniami z rodzicami)
– rozmawiamy w gronie nauczycieli i z uczniami o ocenianiu, jego formach i znaczeniu
– we współpracy z zespołem psychologów zrealizowaliśmy półroczny projekt „Różnorodność jest cenna”, który obejmował m.in. zajęcia wychowawcze, zajęcia z psychologiem, prace związane z wystrojem szkoły

6. W związku z powiększaniem się grona dzieci niepolskojęzycznych w naszej szkole wprowadzono dodatkowe godziny indywidualnej nauki, opracowano procedury wsparcia ucznia i jego niepolskojęzycznych rodziców, m.in. wszystkie informacje do rodziców ucznia są tłumaczone na język, którym posługują się na co dzień – zarówno pisemne, jak i rozmowy.

7. Nawiązaliśmy współpracę z siedmioma nowymi szkołami spoza PL; 2 z nich wybrały nas na organizację przyjmującą na działanie job shadowing; pozostałych 5 szkół realizuje z nami projekty edukacyjne on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które opracowaliśmy/wykorzystywaliśmy w trakcie realizacji projektu.
1. Wizja i misja Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu
2. Charakter i powołanie chrześcijańskiego nauczyciela
3. Ocenianie ucznia w świetle Biblii
4. Innowacja “Różnorodność jest cenna”
5. Szkoła w Finlandii – dobre praktyki
6. Mentoring – szkolenie charakteru
7. Mentoring w klasach 1-3 szkoły podstawowej oparty na Biblii
8. Ankieta “Kariera zawodowa a pasja”
9. Ramy spotkania z gosciem w cyklu “Kariera zawodowa a pasja”
10. Zasady współpracy zespołów projektowych
11. Zasady współpracy w ChSP i ChLO
12. Arkusz planowania celu
13. Lista kontrolna dla burzy mózgów

Rekrutacja

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły i ankietę. Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres: sekretariat@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły pocztą lub osobiście.

Dokumenty