Podanie o przyjęcie online.
  Zgłoszenie do Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu.


  Obcokrajowcy zamiast nr PESEL podają datę urodzenia (RR-MM-DD) oraz płeć (M/K)

  Obwodowa Szkoła Podstawowa (właściwa ze wzgl. na miejsce zamieszkania)

  Ostatnia szkoła dziecka (prosimy wypełnić, jeżeli inna niż obwodowa)

  Adres zamieszkania dziecka

  Adres stałego zameldowania dziecka

  Dane matki / prawnej opiekunki

  Dane matki / prawnej opiekunki - adres zamieszkania

  Dane matki / prawnej opiekunki - adres zameldowania(jeżeli jest inny niż ten zamieszkania)

  -

  Dane ojca / prawnego opiekuna

  Dane ojca / prawnego opiekuna - adres zamieszkania

  Dane ojca / prawnego opiekuna - adres zameldowania(jeżeli jest inny niż ten zamieszkania)

  -

  Ankieta

  Oświadczenie (obowiązkowe)

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida na ul. H. Cegielskiego 1 w 61-862 Poznaniu.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@dawid.edu.pl lub pod numerem telefonu 61 870 17 88, a także pisemnie na adres Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida, ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi i Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innych dotyczących podatków,
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  4. Państwa dane będziemy udostępniać:
  a) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b) administrator będzie przekazywał Państwa dane zaufanym odbiorcom takim jak: dostawca usług IT, hosting poczty, usługi księgowe, pocztowe i firm kurierskich, które świadczą usługi dla administratora.
  5. Państwa dane przechowywane będą przez nas: Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa.
  6. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:
  a) uzyskania dostępu do swoich danych;
  b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne;
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to wynikać z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);
  d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach;
  e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);
  f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);
  g) żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);
  h) wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).