zgłoszenie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida w Poznaniu


  Obcokrajowcy zamiast nr PESEL podają datę urodzenia (RR-MM-DD) oraz płeć (M/K)

  Adres zamieszkania

  Dane matki / prawnej opiekunki

  Dane matki / prawnej opiekunki - adres zamieszkania

  Dane matki / prawnej opiekunki - adres zameldowania(jeżeli jest inny niż ten zamieszkania)

  Dane ojca / prawnego opiekuna

  Dane ojca / prawnego opiekuna - adres zamieszkania

  Dane ojca / prawnego opiekuna - adres zameldowania(jeżeli jest inny niż ten zamieszkania)

  Oświadczenie (obowiązkowe)

  Obowiązek informacyjny w związku z prowadzoną rekrutacją.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Wichrowe Wzgórza 10/17 prowadzące Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida w (61-862) Poznaniu na ul. H. Cegielskiego 1.
  2. W kwestiach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@dawid.edu.pl pod numerem telefonu 61 870 17 88, a także pisemnie na adres Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida , ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszego dziecka lub podopiecznego w celu:
  a) przyjęcia (rekrutacji) dziecka lub podopiecznego do przedszkola/szkoły/liceum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  W przypadku innych danych, które zechcesz nam przekazać, wykraczających poza zakres wynikający z przepisów pracy poprosimy Cię o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust 1. lit. a RODO)
  Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich podanych danych, w każdym momencie możesz ją cofnąć. Jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Kategorie danych:
  a) obligatoryjne dane dziecka lub podopiecznego:
  b) dobrowolnie podane dane
  5. Twoje dane osobowe udostępniamy:
  Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do odbiorców zewnętrznych.
  6. Twoje dane przechowywane będą przez nas:
  a) w przypadku bieżącej rekrutacji
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
  a) uzyskania dostępu do swoich danych;
  b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne;
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności);
  d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach;
  e) powiadomienia przez nas każdego odbiorcy, któremu ujawniliśmy Twoje dane o zmianach dokonanych przez Ciebie w danych osobowych (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie);
  f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności)
  g) żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności).
  W kwestiach realizacji powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: odo@dawid.edu.pl pod numerem telefonu 61 870 17 88, a także pisemnie na adres Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida , ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
  8. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie rekrutacji i wynikających z niej obowiązków wynikających z przepisów. Nie podanie ww. danych nie pozwoli nam na przyjęcie (rekrutację) Państwa dziecka lub podopiecznego.
  9. Informacje o prawie cofnięcia zgody.
  Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Możecie Państwo każdą ze zgód cofnąć, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Wniesienia skargi do PUODO.
  Macie Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Waszych danych osobowych do organu nadzorczego czyli PUODO.